top of page

Strateji Geliştirme,  Proje Mimarisi, Proje Uygulama ve Eğitim Departmanlarından oluşan Mavi Büyüme Merkezi, mavi ekonomi bileşenlerini oluşturan deniz araştırmaları, deniz taşımacılığı, deniz ve kıyı turizmi, deniz avcılığı, deniz yetiştiriciliği, deniz enerjisi ve deniz biyoteknolojisi alanlarında Endüstri 4.0 teknolojileri entegrasyonunu kapsayarak Ar-Ge, inovasyon ve işbirliği faaliyetleri yürütmektedir. 

İLETİŞİM

 

Mavi ekonomi alanlarında küresel ölçekte yenilikçi gelişmeleri ve oyuncuları yakından takip ederek sürekli güncellediğimiz strateji geliştirme alt yapımızla sektör, kurum ve bölgeye özel strateji çözümleri üretiyoruz. 

 

Deniz ve denizcilik sektörleri ve kurumları için hazırladığımız yerel, ulusal, bölgesel veya global seviyelere özel kısa-orta-uzun vadeli strateji çözümlerimiz aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır; 

  • Güncel sektörel durum tespitleri ve gelecek öngörüleri, sektörün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (SWOT),

  • Öncelikli sektörel problemler, kapasite geliştirme ihtiyaçları, rekabet gücü arttırma ve yatırım fırsatları, 

  • Çözüm süreçlerinde ve dijital dönüşümde kullanılabilir ileri bilgi ve teknolojiler, yenilikçi gelişmeler, başarılı uygulama ve iş birliği modelleri,

  • Sektör/kurum/bölgeye özgü stratejik Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği ve dijital dönüşüm çözümlemeleri, tamamlayıcı uzman kişi/kurum havuzu ve fon oluşturma fırsatları.

Strateji Çözümlerimiz;

1) Stratejik Ar-Ge, İnovasyon ve İş Birliği Ajandası

2) Stratejik Dijital Dönüşüm Yol Haritası

strateji

Bugün denizler, kıyılar ve denizcilik sektörleri ile ilgili problemlerimizi çözmek ve gelişme potansiyelimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz bilimsel, teknolojik, sektörel ve toplumsal projelerin desteklenebileceği yüzlerce ulusal ve uluslararası proje çağrısı ve toplam bütçesi milyar TL seviyelerinde fon kaynağı bulunuyor.

 

Deniz ve denizcilik alanlarında güncel gelişmelerin, ileri bilgi ve teknolojilerin, verimli, yenilikçi, sonuç odaklı uygulamaların ve işbirliklerinin kritik sentezini içeren proje geliştirme alt yapımız ile ilgili bakanlıklar, belediyeler, özel şirketler, araştırma birimleri, oda, birlik, vakıf ve kulüpler için yenilikçi ve rekabetçi proje mimarisi çözümleri üretiyoruz. 

Proje Mimarisi Çözümlerimiz;

1) Yeni Proje Geliştirme

 

Yerel, ulusal ve uluslararası öncelikler, mevzuatlar, kalkınma planları ve vizyon belgeleri ile uyumlu, problem çözme ve kapasite geliştirme odaklı proje konularının TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Bakanlık, Üniversite, Vakıf, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası, Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Büyükelçilik ve diğer ulusal ve uluslararası vakıf ve sponsorluk programlarına rekabetçi biçimde sunulmasını sağlıyoruz. 1) Proje konusu belirleme, 2) fon kaynağı seçme, 3) amaç ve hedef tanımlama, 4) yöntem, iş planı ve iş akışı oluşturma, 5) tamamlayıcı iş birlikleri, 6) yaygın etki ve görünürlük planlama ve 7) panel puanı arttırma aşamalarını destekleyen proje geliştirme alt yapımız projenin her adımını tasarlarken Türkiye ve dünyadaki en ileri bilgi ve teknolojileri birlikte değerlendirmemizi sağlıyor ve bizi daha iyisini üretmeye yönlendiriyor. 

 

2) Proje Ön Değerlendirme

 

Hazırladığınız proje önerilerinin çağrı gerekliliklerine, değerlendirme kriterlerine ve ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumunu, bilimsel/endüstriyel/toplumsal mükemmeliyetini, yaygın etkisini ve uygulama adımlarını proje geliştirme alt yapımızı kullanarak değerlendiriyor ve geliştirme önerilerimizle projenizin başarısını destekliyoruz.

mimari

AGMS ​strateji ve proje geliştirme alt yapısı ile deniz ve denizcilik alanında oluşturduğumuz yenilikçi bilgi, teknoloji ve uzman kurum/kişi havuzumuzu kullanarak yürürlükteki projelerin Ar-Ge, inovasyon, işbirliği, proje yönetimi, danışmanlığı, tasarım, prodüksiyon ve organizasyon ihtiyaçları için hızlı, ekonomik ve etkin proje uygulama çözümleri üretiyoruz.

Proje Uygulama Çözümlerimiz;

1) Ar-Ge, İnovasyon ve İşbirliği Uygulamaları

Yürürlükteki deniz ve denizcilik projelerinin Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği uygulama ihtiyaçlarını ulusal ve küresel ölçekte en yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak konusunda uzman kişi/kurumlarla iş birliği içerisinde karşılıyoruz.

 

2) Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Deniz ve denizcilik konularında proje çıktılarının yüksek kalitede ve zamanında teslimini ve beklenen etkilerin azami düzeyde üretilmesini sağlayan etkin işleyiş, yaygın etki, finans yönetimi ve proje danışmanlığı servisleri sunuyoruz.

 

3) Tasarım, Prodüksiyon ve Organizasyon

Deniz ve denizcilik alanında;

- Proje ve uygulamaların hedef kitle ile azami görsel iletişimini sağlayan logo, web sitesi, kitapçık, infografik, aplikasyon ve diğer proje materyalleri tasarımı çözümleri, 

- En yeni animasyon, çekim ve post prodüksiyon teknolojilerini kullanarak deniz ve denizcilik projelerinin tanıtım, sonuç paylaşımı ve farkındalık oluşturma gibi ihtiyaçlarına özel kısa, orta ve uzun boyutlarda video prodüksiyon çözümleri,

- Deniz projeleri için etkin katılımcı etkileşimi ve beklenen çıktıların üretimini sağlayan organizasyon çözümleri sunuyoruz.

Uygulama
Egitim

MAVİ BÜYÜME İÇİN SIFIR ATIK  

Sürdürülebilir Deniz Ekonomisi Gelişimi için 360 Derece Sıvı ve Katı Atık Önleme, Azaltım, Yönetim ve Kontrolü Eğitim Semineri  

 

Artan nüfus, üretim ve tüketim trendleri ile birlikte deniz ve kıyılarımıza ulaşan plastik başta olmak üzere katı atıkların ve büyük bir kısmı denizlere deşarj edilen sıvı atıkların miktarında önemli miktarda artış gerçekleşmiştir. Evlerde, endüstride, taşımacılık, enerji, turizm, balıkçılık ve tarım ve hayvancılık gibi çok çeşitli sektör kaynaklarında üretilen bu atıklar deniz ekosistemlerinin doğal işleyişini, toplum sağlığını ve refahını olduğu kadar deniz sektörlerinin geleceğini de tehdit etmektedir. 

 

Mavi Büyüme için bugün ve gelecek toplumların gıda, hammadde, enerji, ecza ve kozmetik gibi ihtiyaçlarını karşılayarak önemli istihdam ve ekonomik gelir üretme  potansiyeli barındıran deniz ve kıyılarımız üzerindeki atık baskısının yasal mevzuatlarda belirtildiği üzere azaltılarak düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Mavi Büyüme için Sıfır Atık Eğitim Semineri ile ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ile belirlenen hedeflere paralel biçimde denize paydaş kurumlara aşağıdaki başlıklar altında ileri seviyede eğitim sunmaktayız;

 1) Deniz ve kıyı ekosistemlerinin doğal dengesi ve işleyişi, sağlıklı ekosistemlerinin deniz sektörleri ve toplum refahının bugün ve geleceği, Mavi Büyüme için önemi,

2) Kaynağına göre deniz ortamlarına ulaşan sıvı ve katı atık miktarları, ekolojik ve sosyo-ekonomik etkileri ve ilgili yasal mevzuatlar,

3) Sıvı ve katı atık önleme, azaltım, yönetim ve kontrolünde yasal mevzuatlarda belirlenen kriterlere uyumlu ulusal ve uluslararası başarılı uygulama modelleri ve bu modellerin finans yapıları,

4) Başarılı atık önleme, azaltım, yönetim ve kontrol modellerinin yerelde hayata geçirilmesi için yenilikçi iş birliği modelleri ve finans oluşturma fırsatları.

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde en güncel bilgi, teknoloji ve uygulamaların animasyon ve video gösterimleri ile sunulduğu interaktif eğitim seminerimiz henüz yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ile sertifika almak için gerekli koşul olan bertarafa giden atık miktarının en az %15 azaltılması ve konu ile ilgili farkındalık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi kriterlerine katkı sağlamaktadır.

 

  Katılımcı sayısı:         Minimum 20 - maksimum 200 (ev sahibi kuruluş tarafından belirlenir)

  Ev sahibi kuruluş:      Mahalli İdareler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlar

  Etkinlik ölçeği:           İlçe, il, bölgesel, ulusal

  Süresi:                        4 saat, 13:00-17:00 arası

 

Detaylı program; info@agmarinemarinesolutions.com

bottom of page